Пільги

До уваги пільговиків!

з 1 жовтня 2018 року змінюються норми пільгового споживання на місяць при користуванні електричною енергією в житлових приміщеннях (будинках), обладнаних електроопалювальними установками, згідно Постанови КМУ №409 від 06.08.2014р., зі змінами та доповненнями

 

 

 

 

ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ (БУДИНКИ) З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ

21М² ОПАЛЮВАЛЬНОЇ ПЛОЩІ НА ОДНУ ОСОБУ ТА ДОДАТКОВО 10,5 М² НА СІМ’Ю * 30 КВТ*ГОД НА 1М² ОПАЛЮВАЛЬНОЇ ПЛОЩІ НА МІСЯЦЬ В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД З УРАХУВАННЯМ КОРЕГУЮЧОГО КОЕФІЦІЄНТА : ЖИТЛОВІ БУДИНКИ 1-2 поверхові — 0,903; ЖИТЛОВІ БУДИНКИ 3 і більше поверхів — 0,658

 

Порівняльна таблиця змін до даної Постанови

діє до 01.10.2018

діє з 01.10.2018

У житлових приміщеннях (будинках), обладнаних електроопалювальними установками в опалювальний період (з 01 жовтня по 30 квітня) – розмір нормативу пільги 51 кВт*год на 1 м² опалювальної площі з розрахунку 21 м² опалювальної площі на 1 особу, та додатково 10,5 м² на сім’ю, але не більше загального розміру опалювальної площі на місяць

+ з урахуванням коригуючого коефіцієнту

 

У житлових приміщеннях (будинках), обладнаних електроопалювальними установками в опалювальний період (з 01 жовтня по 30 квітня) – розмір нормативу пільги 30 кВт*год на 1 м² опалювальної площі з розрахунку 21 м² опалювальної площі на 1 особу, та додатково 10,5 м² на сім’ю, але не більше загального розміру опалювальної площі на місяць

+ з урахуванням коригуючого коефіцієнту

Коригуючі коефіцієнти для розрахунку нормативу витрат електричної енергії на потреби опалення:

1-2 поверхові будівлі 0,903 (без змін)

 

будівлі на 3 і більше поверхів 0,658

 

 

 

 

 

Без змін (діє з 01.10.2017)

Постанова №409 від 06.08.2014 зі змінами ві 27.04.2018 р.

Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування

 

Постанова набирає чинностi з 1 липня 2015 року


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
04 червня 2015 року № 389
Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї


У зв’язку з прийняттям Закону України вiд 28 грудня 2014 р. № 76-VIII «Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв України» Кабiнет Мiнiстрiв України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок надання пiльг окремим категорiям громадян з урахуванням середньомiсячного сукупного доходу сiм’ї, що додається.
2. Мiнiстерству соцiальної полiтики, Мiнiстерству регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства, Мiнiстерству енергетики та вугiльної промисловостi, Державнiй службi у справах ветеранiв вiйни та учасникiв антитерористичної операцiї разом з обласними, Київською мiською державними адмiнiстрацiями забезпечити проведення iнформацiйно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо надання пiльг окремим категорiям громадян з урахуванням середньомiсячного сукупного доходу сiм’ї згiдно з Порядком, затвердженим цiєю постановою.
3. Ця постанова набирає чинностi з 1 липня 2015 року.
Прем’єр-мiнiстр України
А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2015 р. № 389
Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї


1. Цей Порядок визначає механiзм реалiзацiї права на отримання пiльг з оплати послуг за користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), комунальних послуг (централiзоване постачання холодної води, централiзоване постачання гарячої води, водовiдведення, газо- та електропостачання, централiзоване опалення, вивезення побутових вiдходiв), паливом, скрапленим газом, телефоном, а також послуг iз встановлення квартирних телефонiв (далi — пiльги) залежно вiд середньомiсячного сукупного доходу сiм’ї осiб, якi мають право на пiльги згiдно iз законодавчими актами.
2. Дiя цього Порядку поширюється на осiб, якi мають право на пiльги за соцiальною ознакою згiдно iз Законами України: «Про мiлiцiю» (звiльненi iз служби за вiком, хворобою або вислугою рокiв працiвники мiлiцiї, особи начальницького складу податкової мiлiцiї, особи рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої служби; дiти (до досягнення повнолiття) працiвникiв мiлiцiї, осiб начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої служби, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язкiв, непрацездатнi члени сiмей, якi перебували на їх утриманнI), «Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи» (особи, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, вiднесенi до категорiї 3; дружини (чоловiки) та опiкуни (на час опiкунства) дiтей померлих громадян з числа учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, вiднесених до категорiї 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; сiм’ї, якi мають дитину-iнвалiда, iнвалiднiсть якої пов’язана з наслiдками Чорнобильської катастрофи), «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту» (учасники вiйни; особи, на яких поширюється чиннiсть зазначеного Закону; особи, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; вдови (вдiвцI) та батьки померлих осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною), «Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi» (особи, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; вдови (вдiвцI) та батьки померлих осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною), «Про освiту»  (пенсiонери, якi ранiше працювали педагогiчними працiвниками у сiльськiй мiсцевостi та селищах мiського типу i проживають у них), Основами законодавства України про охорону здоров’я (пенсiонери, якi ранiше працювали медичними i фармацевтичними працiвниками у сiльськiй мiсцевостi та селищах мiського типу i проживають у таких населених пунктах), «Про бiблiотеки i бiблiотечну справу» (пенсiонери, якi ранiше працювали у бiблiотеках у сiльськiй мiсцевостi та селищах мiського типу i проживають у них), «Про захист рослин» (пенсiонери, якi працювали у сферi захисту рослин у сiльськiй мiсцевостi i проживають там), «Про жертви нацистських переслiдувань», «Про охорону дитинства» (багатодiтнi сiм’ї, дитячi будинки сiмейного типу та прийомнi сiм’ї, в яких не менше року проживають троє або бiльше дiтей, сiм’ї, в яких не менше року проживають троє i бiльше дiтей, враховуючи тих, над якими встановлено опiку чи пiклування), «Про соцiальний захист дiтей вiйни», «Про культуру» (пенсiонери, якi ранiше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освiти сфери культури у сiльськiй мiсцевостi i селищах мiського типу i проживають у них), Кодексом цивiльного захисту України (батьки та члени сiмей осiб рядового i начальницького складу служби цивiльного захисту, якi загинули (померли) або зникли безвiсти пiд час виконання службових обов’язкiв; особи, звiльненi iз служби цивiльного захисту за вiком, через хворобу або за вислугою рокiв та якi стали iнвалiдами пiд час виконання службових обов’язкiв) (далi — пiльговики).
3. Пiльги, зазначенi у пунктi 1 цього Порядку, надаються за рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам за умови, що середньомiсячний сукупний дохiд сiм’ї пiльговика в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу.
4. До членiв сiм’ї пiльговика пiд час надання пiльг належать особи, на яких згiдно iз законодавчими актами, зазначеними у пунктi 2 Порядку, поширюються пiльги: дружина (чоловiк); їх неповнолiтнi дiти (до 18 рокiв); неодруженi повнолiтнi дiти, визнанi iнвалiдами з дитинства I та II групи або iнвалiдами I групи; непрацездатнi батьки; особа, яка перебуває пiд опiкою або пiклуванням пiльговика та проживає разом з ним.
5. До сукупного доходу сiм’ї пiльговика включаються нарахованi:
1) пенсiя;
2) заробiтна плата;
3) грошове забезпечення;
4) стипендiя;
5) соцiальна допомога (крiм частини допомоги при народженнi дитини, виплата якої здiйснюється одноразово, частини допомоги при усиновленнi дитини, виплата якої здiйснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається вiдповiдно до законодавства або за рiшеннями органiв виконавчої влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємств, органiзацiй незалежно вiд форми власностI);
6) доходи вiд пiдприємницької дiяльностi.
Для працездатних осiб, у яких вiдсутнi доходи (крiм осiб, якi навчаються за денною формою навчання у загальноосвiтнiх, вищих навчальних закладах, осiб, призваних на строкову вiйськову службу), та фiзичних осiб — пiдприємцiв, якi обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний мiсяць враховується дохiд на рiвнi прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на вiдповiдний мiсяць.
Для фiзичних осiб — пiдприємцiв, якi обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний мiсяць враховується дохiд на рiвнi двох прожиткових мiнiмумiв, установлених для працездатних осiб, для фiзичних осiб — пiдприємцiв, якi обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — трьох прожиткових мiнiмумiв, установлених для працездатних осiб.
6. Структурнi пiдроздiли з питань соцiального захисту населення районних, районних у м. Києвi держадмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi їх створення) рад (далi — структурнi пiдроздiли з питань соцiального захисту населення) одержують вiд територiальних органiв Пенсiйного фонду України за результатами обмiну електронними базами даних вiдповiдно до пункту 7 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 квiтня 2002 р. № 497 «Про забезпечення виконання функцiй з призначення i виплати пенсiй органами Пенсiйного фонду»  (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., № 15, ст. 814) iнформацiю про суми пенсiйних виплат i факт працевлаштування пiльговикiв та членiв їх сiмей, вiдомостi про яких мiстяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрi осiб, якi мають право на пiльги.
7. Територiальнi органи Пенсiйного фонду України подають на запит структурних пiдроздiлiв з питань соцiального захисту населення у п’ятиденний строк з дня отримання запиту iнформацiю про суми пенсiйних виплат пiльговикiв та членiв їх сiмей, пенсiї яким призначено вiдповiдно до Закону України «Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб».
8. Пiльговики, до сукупного доходу сiм’ї яких входять доходи, визначенi пунктом 5 цього Порядку (крiм пенсiї та соцiальної допомоги), або до складу сiм’ї яких входять працездатнi особи, подають до структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту населення декларацiю про доходи сiм’ї пiльговика за формою згiдно з додатком, а також довiдки про доходи свої та членiв сiм’ї (крiм довiдок про розмiр пенсiї та соцiальної допомоги) за шiсть мiсяцiв, що передують мiсяцю звернення, або документи, що пiдтверджують вiдсутнiсть доходiв за такий перiод.
У разi неподання документiв, передбачених абзацом першим цього пункту, структурний пiдроздiл з питань соцiального захисту населення повiдомляє пiльговика про необхiднiсть подання вiдповiдних документiв для визначення права на отримання пiльг.
9. Структурнi пiдроздiли з питань соцiального захисту населення протягом десяти днiв з дня отримання iнформацiї, зазначеної у пунктах 6–8 цього Порядку, визначають середньомiсячний сукупний дохiд сiм’ї в розрахунку на одну особу шляхом дiлення загальної суми грошових доходiв кожного члена сiм’ї пiльговика за попереднi шiсть мiсяцiв на 6 i на кiлькiсть членiв сiм’ї.
10. У разi коли середньомiсячний дохiд сiм’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, пiльговик має право на отримання пiльг протягом шести мiсяцiв з мiсяця визначення вiдповiдного права.
Структурний пiдроздiл з питань соцiального захисту населення подає житлово-експлуатацiйним органiзацiям, житлово-будiвельним (житловим) кооперативам, об’єднанням спiввласникiв багатоквартирного будинку, органiзацiям, що надають житлово-комунальнi послуги, операторам (провайдерам) телекомунiкацiй, газо- та електропостачальникам, постачальникам твердого палива (далi — пiдприємства) списки пiльговикiв, якi мають право на отримання пiльг, надає в установленому порядку пiльги готiвкою для придбання твердого палива i скрапленого газу, а також видає пiльговикам довiдки для отримання iнших видiв пiльг, якi надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання лiкiв, лiкарських засобiв, iмунобiологiчних препаратiв, виробiв медичного призначення, зубопротезування тощо), вiдповiдно до законодавства.
11. Пiдприємства надають у встановленому порядку протягом шести мiсяцiв пiльги пiльговикам, зазначеним у списках.
Пiсля закiнчення шести мiсяцiв структурний пiдроздiл з питань соцiального захисту населення визначає право пiльговика на отримання пiльг на наступний перiод вiдповiдно до пункту 9 цього Порядку.
12. У разi коли середньомiсячний дохiд сiм’ї пiльговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, структурний пiдроздiл з питань соцiального захисту населення письмово iнформує пiльговикiв про те, що вони не мають права на отримання пiльг.
У разi зменшення доходу сiм’ї пiльговик має право звернутися до структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту населення для визначення права на отримання пiльг з мiсяця звернення.
13. Структурнi пiдроздiли з питань соцiального захисту населення мають право робити запити та у строк до десяти календарних днiв з дня надходження вiдповiдного запиту безоплатно отримувати вiд територiальних органiв ДФС, iнших органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування iнформацiю, необхiдну для перевiрки достовiрностi даних, отриманих вiд пiльговикiв.
14. Надання пiльг припиняється:
якщо пiльговиком приховано або навмисно подано недостовiрнi данi про доходи будь-кого iз членiв сiм’ї пiльговика, що вплинуло на визначення права на пiльги, — з мiсяця, в якому виявлено порушення;
за заявою пiльговика — з мiсяця, що настає за мiсяцем її подання, якщо iнше не обумовлено заявою.
Сума пiльги, перерахованої (виплаченої) надмiру внаслiдок свiдомого подання пiльговиком документiв з недостовiрними вiдомостями, повертається ним на вимогу структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту населення.
У разi коли пiльговик добровiльно не повернув надмiру перераховану (виплачену) суму пiльги, питання про її стягнення вирiшується у судовому порядку.

Додаток до Порядку


Декларація про доходи сім’ї пільговика


Заповнюється особою, яка має право на пiльги з оплати послуг за користування житлом, комунальних послуг, паливом, скрапленим газом, телефоном, а також послуг iз встановлення квартирних телефонiв
До структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту населення
________________________________________________________________________
                             (районна/мiська держадмiнiстрацiя, виконавчий комiтет мiської ради)
Роздiл I. Загальнi вiдомостi
1. ________________________________________________________________________
                             (прiзвище, iм’я, по батьковi пiльговика)
2. Мiсце проживання:

________________________________________________________________________
                             (поштовий iндекс, населений пункт,
________________________________________________________________________
                             (вулиця, будинок, корпус, квартира)
3. Члени сiм’ї пiльговика, на яких поширюються пiльги i якi проживають разом з пiльговиком

Прiзвище, iм’я, по батьковi Ступiнь родинного зв’язку Дата народження Ідентифiкацiйний номер Примiтки
         
         
         
         
         
         

Роздiл II. Доходи пiльговика i членiв його сiм’ї, на яких поширюються пiльги i якi проживають разом з пiльговиком

з __________ 20__ р. до ___________ 20__ р.

Вiдомостi про доходи
Прiзвище, iнiцiали вид доходу розмiр доходу

джерело доходу

       
       
       
       
       
       

Я усвiдомлюю, що в разi подання мною неповних чи недостовiрних вiдомостей про доходи менi може бути вiдмовлено в наданнi пiльг або припинено їх надання.


__________________                                                  __________________
     (пiдпис заявника)                                                                 (дата)

 

PDF
Інформація щодо реалізації окремих категорій громадян свого права на отримання пільг + декларація

DOC
Постанова 409 зі змінами від 27.04.2018

Нагору