Закон України про електроенергетику

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

                      Про електроенергетику

       ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 1, ст.1 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 1812-III ( 1812-14 ) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.319
  N 1821-III ( 1821-14 ) від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.321
  N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
  N 741-IV   (  741-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.231
  N 747-IV   (  747-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.236
  N 982-IV   (  982-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 52, ст.378
  N 1158-IV  ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67
  N 1294-IV  ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181
  N 1330-IV  ( 1330-15 ) від 25.11.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.210
  N 2229-IV  ( 2229-15 ) від 14.12.2004, ВВР, 2005, N  4, ст.103
  N 2285-IV  ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
  N 2352-IV  ( 2352-15 ) від 18.01.2005, ВВР, 2005, N  10, ст.190
  N 2505-IV  ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
                                                            ст.267
  N 2509-IV  ( 2509-15 ) від 05.04.2005, ВВР, 2005, N 20, ст.278
  N 2598-IV  ( 2598-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 27, ст.359
  N 2633-IV  ( 2633-15 ) від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 28, ст.373
  N 2706-IV  ( 2706-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.428
  N 2711-IV  ( 2711-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.430
  N 3235-IV  ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
                                                           ст.96
  N 3370-IV  ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
  N  232-V   (  232-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 49, ст.486
  N  489-V   (  489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
  N  997-V   (  997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
  N 107-VI   (  107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8,
                                                            ст.78 }

          { Додатково див. Рішення Конституційного Суду
            N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N  309-VI  (  309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253
  N  601-VI  (  601-17 ) від 25.09.2008, ВВР, 2009, N 13, ст.155
  N  800-VI  (  800-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.257
  N 1164-VI  ( 1164-17 ) від 19.03.2009, ВВР, 2009, N 31, ст.457
  N 1220-VI  ( 1220-17 ) від 01.04.2009, ВВР, 2009, N 32-33, ст.496
  N 1565-VI  ( 1565-17 ) від 17.11.2009, ВВР, 2010, N  1, ст.3
  N 2388-VI  ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496
  N 2799-VI  ( 2799-17 ) від 17.12.2010, ВВР, 2010, N 25, ст.186
  N 3134-VI  ( 3134-17 ) від 15.03.2011, ВВР, 2011, N 39, ст.390
  N 3486-VI  ( 3486-17 ) від 03.06.2011, ВВР, 2012, N  4, ст.12
  N 3549-VI  ( 3549-17 ) від 17.06.2011, ВВР, 2012, N  5, ст.29
  N 3610-VI  ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N  7, ст.53
  N 3830-VI  ( 3830-17 ) від 06.10.2011, ВВР, 2012, N 22, ст.210
  N 4065-VI  ( 4065-17 ) від 18.11.2011, ВВР, 2012, N 27, ст.280
  N 4220-VI  ( 4220-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.345
  N 5021-VI  ( 5021-17 ) від 22.06.2012, ВВР, 2013, N 22, ст.214
  N 5066-VI  ( 5066-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 28, ст.301
  N 5460-VI  ( 5460-17 ) від 16.10.2012
  N 5485-VI  ( 5485-17 ) від 20.11.2012 }
 

 { У тексті Закону  слова "розподільчі рахунки" та  "розподільчий
   рахунок" в усіх відмінках замінено відповідно словами "поточні
   рахунки  із  спеціальним  режимом  використання"  та "поточний
   рахунок  із  спеціальним  режимом  використання" у відповідних
   відмінках   згідно   із   Законом   N 2921-III ( 2921-14 ) від
   10.01.2002 }

   { У тексті Закону слова  "Національна комісія регулювання
     електроенергетики  України"  в усіх відмінках  замінено
     словами  "національна  комісія,  що  здійснює  державне
     регулювання у сфері енергетики" у відповідному відмінку
     згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }

    { У тексті Закону слово "підприємницька" в усіх відмінках
      замінено словом "господарська"  у відповідному відмінку
      згідно із Законом N 3830-VI (  3830-17 ) від 06.10.2011
      - зміна вводиться в дію з дня набрання чинності  Указом
      Президента    України    про   утворення   відповідного
      центрального  органу  виконавчої  влади   з  державного
      енергетичного нагляду  в  системі  центральних  органів
      виконавчої влади }

   { У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади
     з державного  енергетичного  нагляду"  в  усіх  відмінках
     замінено словами  "центральний орган виконавчої влади, що
     реалізує державну політику  у  сфері нагляду (контролю) в
     галузі електроенергетики" у відповідному  відмінку, слова
     "центральний   орган   виконавчої   влади,  що   здійснює
     управління  в  електроенергетиці"  та  "центральні органи
     виконавчої    влади,   що   здійснюють   управління     в
     електроенергетиці"  в  усіх  відмінках  замінено  словами
     "центральний   орган   виконавчої   влади,   що  реалізує
     державну  політику  в  електроенергетичному комплексі"  у
     відповідному   відмінку   згідно   із  Законом  N 5460-VI
     ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
 

     Цей Закон   визначає  правові,  економічні  та  організаційні
засади  діяльності  в  електроенергетиці  і   регулює   відносини,
пов'язані з виробництвом,  передачею,  постачанням і використанням
енергії,  забезпеченням енергетичної безпеки України, конкуренцією
та захистом прав споживачів і працівників галузі.
 

                          Р о з д і л I

                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термінів

     У цьому Законі наведені нижче  терміни  вживаються  в  такому
значенні:

     виробництво  електричної  енергії  - господарська діяльність,
пов'язана   з   перетворенням   енергетичних  ресурсів  будь-якого
походження,  у  тому  числі  альтернативних  джерел  енергії,   на
електричну  енергію  за  допомогою  технічних  засобів  з метою її
продажу на підставі договору; { Статтю 1 доповнено терміном згідно
із  Законом N 3830-VI ( 3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться
в  дію  з  дня  набрання  чинності  Указом  Президента України про
утворення  відповідного  центрального  органу виконавчої влади, що
реалізує  державну  політику  у  сфері нагляду (контролю) в галузі
електроенергетики в системі центральних органів виконавчої влади }

     енергія -  електрична чи теплова енергія,  що виробляється на
об'єктах електроенергетики і є  товарною  продукцією,  призначеною
для купівлі-продажу;

     електроенергетика -  галузь економіки України,  що забезпечує
споживачів енергією;

     електроустановка  -  комплекс взаємопов'язаних устаткування і
споруд,   що   призначаються  для  виробництва  або  перетворення,
передачі,  розподілу чи споживання електричної енергії; { Статтю 1
доповнено  новим  абзацом  згідно із Законом N 3134-VI ( 3134-17 )
від 15.03.2011 }

     енергетична безпека - стан електроенергетики,  який  гарантує
технічно   та   економічно   безпечне   задоволення   поточних   і
перспективних потреб споживачів в енергії та охорону навколишнього
природного середовища;

     енергогенеруючі компанії    -    учасники    оптового   ринку
електричної  енергії  України,  які  володіють   чи   користуються
генеруючими   потужностями,   виробляють  та  продають  електричну
енергію;

     енергопостачальники -  учасники  оптового  ринку  електричної
енергії  України,  які купують електричну енергію на цьому ринку з
метою  її  продажу  та/або  постачання  споживачам  або з метою її
експорту;  {  Абзац  статті  1  із  змінами,  внесеними  згідно із
Законами   N  1164-VI  (  1164-17  )  від  19.03.2009,  N  3830-VI
(  3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання
чинності  Указом  Президента  України  про  утворення відповідного
центрального   органу   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну
політику  у  сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики в
системі центральних органів виконавчої влади }

     магістральна електрична   мережа   -    електрична    мережа,
призначена  для  передачі  електричної  енергії  від  виробника до
пунктів підключення місцевих (локальних) мереж;

     магістральна теплова  мережа  -  комплекс   трубопроводів   і
насосних станцій,  що забезпечує передачу гарячої води та пари від
електричних станцій та котелень до місцевої  (локальної)  теплової
мережі;

     мережа (електрична  чи  теплова)  - сукупність енергетичних і
трубопровідних установок для  передачі  та  розподілу  електричної
енергії, гарячої води та пари;

     міждержавна електрична мережа - електрична мережа, призначена
для передачі електричної енергії між державами;

     місцева  (локальна)  електрична мережа - приєднана електрична
мережа,   призначена   для   передачі   електричної   енергії  від
магістральної  електричної мережі до споживача; { Абзац статті 1 в
редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

     нормативний   документ   -   норми,  правила,  інструкції  та
стандарти,  прийняті  та  зареєстровані  в  порядку, встановленому
законодавством,   щодо  забезпечення  належного  технічного  стану
електричних,  теплових,  тепловикористальних  установок  та мереж;
{  Статтю  1  доповнено  терміном  згідно  із  Законом  N  3830-VI
(  3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання
чинності  Указом  Президента  України  про  утворення відповідного
центрального   органу   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну
політику  у  сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики в
системі центральних органів виконавчої влади }

     об'єднана енергетична   система    України    -    сукупність
електростанцій,  електричних  і  теплових  мереж,  інших  об'єктів
електроенергетики,  які об'єднані  спільним  режимом  виробництва,
передачі   та   розподілу   електричної  і  теплової  енергії  при
централізованому управлінні цим режимом;

     об'єкт електроенергетики - електрична станція  (крім  ядерної
частини   атомної  електричної  станції),  електрична  підстанція,
електрична мережа,  підключені до об'єднаної енергетичної  системи
України, а  також  котельня,  підключена до магістральної теплової
мережі, магістральна теплова мережа;

     оптовий ринок  електричної  енергії  України  -   ринок,   що
створюється     суб'єктами     господарської     діяльності    для
купівлі-продажу електричної енергії на підставі договору;

     передача   електричної  енергії  -  господарська  діяльність,
пов'язана  з  транспортуванням  електричної  енергії  за допомогою
електричних  мереж  на  підставі  договору;  {  Абзац  статті  1 в
редакції  Закону  N  3830-VI  (  3830-17  ) від 06.10.2011 - зміна
вводиться  в дію з дня набрання чинності Указом Президента України
про  утворення  відповідного центрального органу виконавчої влади,
що  реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі
електроенергетики в системі центральних органів виконавчої влади }

     постачання  електричної  енергії  -  господарська діяльність,
пов'язана  з наданням електричної енергії споживачеві за допомогою
технічних засобів передачі та  розподілу  електричної  енергії  на
підставі  договору;  {  Абзац статті 1 в редакції Закону N 3830-VI
(  3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання
чинності  Указом  Президента  України  про  утворення відповідного
центрального   органу   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну
політику  у  сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики в
системі центральних органів виконавчої влади }

     споживачі енергії  -  суб'єкти  господарської  діяльності  та
фізичні особи,  що використовують енергію для  власних  потреб  на
підставі договору про її продаж та купівлю;

     суб'єкти    електроенергетики    -   суб'єкти   господарської
діяльності незалежно від їх відомчої належності та форм власності,
що  займаються  виробництвом,  передачею,  постачанням електричної
енергії та теплової енергії при централізованому теплопостачанні;

     учасники оптового  ринку  електричної   енергії   України   -
суб'єкти   господарської   діяльності,  які  продають  та  купують
електричну енергію на оптовому ринку електричної  енергії  України
на підставі договору;

     централізоване диспетчерське        (оперативно-технологічне)
управління  -  оперативне   управління   об'єднаною   енергетичною
системою  України  із забезпеченням надійного і безперебійного,  з
додержанням вимог  енергетичної  безпеки,  постачання  електричної
енергії споживачам;

     граничні показники   -  це  визначені  в  умовах  і  правилах
здійснення  господарської  діяльності  з  виробництва  електричної
енергії  величина встановленої потужності електростанції або обсяг
річного відпуску нею електричної енергії в  об'єднану  енергетичну
систему   України,   вище  яких  продаж  електричної  енергії  має
здійснюватися на оптовому ринку;

     надзвичайна ситуація  в  державі  -  це  ситуація,  при  якій
спрацьовується  запас  палива  на об'єктах електроенергетики нижче
встановлених  нормативів   або   спрацьовується   запас   води   у
водосховищах нижче встановлених екологічних вимог;

     поточні  рахунки із спеціальним режимом використання оптового
ринку  електричної  енергії (далі - поточні рахунки із спеціальним
режимом    використання)   -   рахунки   суб'єктів   господарської
діяльності,   що  здійснюють  постачання  електричної  енергії  на
закріпленій  території  та  оптове постачання електричної енергії,
відкриті   в   уповноваженому  банку  і  призначені  виключно  для
накопичення   коштів,   отриманих   за   електричну   енергію  від
споживачів, та розрахунків з учасниками оптового ринку електричної
енергії; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1821-III
( 1821-14 ) від 22.06.2000 )

     алгоритм оптового  ринку  електричної   енергії   -   порядок
розподілу  уповноваженим  банком  коштів  з  поточних  рахунків із
спеціальним  режимом  використання  без  платіжних  доручень, який
встановлюється   національною   комісією,   що  здійснює  державне
регулювання  у  сфері  енергетики;  (  Статтю  1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1821-III ( 1821-14 ) від 22.06.2000 )

     оптове постачання  електричної  енергії - купівля електричної
енергії,  формування її оптової ціни та продаж електричної енергії
за  оптовою  ціною  енергопостачальникам;  (  Статтю  1  доповнено
абзацом згідно із Законом N 1821-III ( 1821-14 ) від 22.06.2000 )

     {  Дію  абзацу  статті 1 зупинено на 2005 рік щодо визначення
уповноваженого  банку  для  обслуговування  поточних  рахунків  із
спеціальним   режимом   використання   учасників   оптового  ринку
електричної  енергії  в частині проведення розрахунків, визначених
статтею  35  Закону  N  2285-IV  (  2285-15  )  згідно із Законами
N  2285-IV  (  2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005  }  уповноважений  банк - визначена Кабінетом Міністрів
України  разом  з Національним банком України банківська установа,
яка обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання
учасників оптового ринку електричної енергії; ( Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 1821-III ( 1821-14 ) від 22.06.2000 )

     заборонена  зона   гідроелектротехнічних  споруд  -  земельна
ділянка,  яка прилягає до основної огорожі з  внутрішньої  сторони
території       гідроелектротехнічної      споруди,      обладнана
інженерно-технічними засобами   та   позначена   попереджувальними
знаками,  а  також  ділянка  водної акваторії верхнього і нижнього
б'єфів на відстані  500  метрів  від  греблі  гідроелектростанції,
позначена  знаками,  які  попереджають  про заборону доступу на її
територію  сторонніх  осіб, суден та плавучих об'єктів; ( Статтю 1
доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 1330-IV ( 1330-15 ) від
25.11.2003 )

     контрольована зона гідроелектротехнічних споруд  -  позначена
попереджувальними  знаками територія бетонних та земельних гребель
гідроелектротехнічних споруд і земельних ділянок, розташованих між
водосховищами  і дренажними каналами; ( Статтю 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1330-IV ( 1330-15 ) від 25.11.2003 )

     особливо важливі  об'єкти  електроенергетики  - об'єкти,  які
забезпечують стале функціонування об'єднаної енергетичної  системи
України,  руйнація  або  пошкодження  яких  призведе  до порушення
електропостачання господарюючих суб'єктів  і  населення,  можливих
людських   жертв  і  значних  матеріальних  збитків;  (  Статтю  1
доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 1330-IV ( 1330-15 ) від
25.11.2003 )

     екологічна броня  електропостачання споживача  -  мінімальний
рівень споживання електричної енергії споживачем (крім населення),
який забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій   техногенного   та  природного   характеру;  ( Статтю  1
доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N  982-IV  ( 982-15 ) від
19.06.2003 )

     "зелений"  тариф  -  спеціальний тариф, за яким закуповується
електрична  енергія,  вироблена  на  об'єктах електроенергетики, у
тому   числі   на   введених  в  експлуатацію  чергах  будівництва
електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел
енергії  (крім  доменного  та  коксівного газів, а з використанням
гідроенергії   -   вироблена   лише   мікро-,   міні-   та  малими
гідроелектростанціями);
{ Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 601-VI ( 601-17 )
від  25.09.2008;  в  редакції  Закону  N  5485-VI  ( 5485-17 ) від
20.11.2012 }

     мікрогідроелектростанція  -  електрична  станція, що виробляє
електричну   енергію   за   рахунок   використання   гідроенергії,
встановлена  потужність  якої  не  перевищує  200  КВт; { Статтю 1
доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 5485-VI ( 5485-17 ) від
20.11.2012 }

     мінігідроелектростанція  -  електрична  станція,  що виробляє
електричну   енергію   за   рахунок   використання   гідроенергії,
встановлена  потужність  якої  становить  більше  200  КВт, але не
перевищує  1  МВт;  { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 5485-VI ( 5485-17 ) від 20.11.2012 }

     мала  гідроелектростанція  -  електрична станція, що виробляє
електричну   енергію   за   рахунок   використання   гідроенергії,
встановлена  потужність  якої  становить  більше  1  МВт,  але  не
перевищує  10  МВт; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N  601-VI  (  601-17 ) від 25.09.2008; в редакції Закону N 5485-VI
( 5485-17 ) від 20.11.2012 }

     вітрова   електроустановка   -   електрична   установка,   що
перетворює кінетичну енергію вітру на електричну енергію; { Статтю
1  доповнено  абзацом  згідно із Законом N 5485-VI ( 5485-17 ) від
20.11.2012 }

     вітрова електростанція - група вітрових електричних установок
або  окрема  вітрова  електроустановка,  устаткування  і  споруди,
розташовані  на  одній  території,  які функціонально зв'язані між
собою  і  становлять  єдиний  комплекс, призначений для вироблення
електроенергії  шляхом  перетворення  кінетичної  енергії  вітру в
електричну енергію; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 5485-VI ( 5485-17 ) від 20.11.2012 }

     черга  будівництва  електричної  станції  - група електричних
установок   або   окрема   установка,   устаткування   і  споруди,
розташовані  на  одній  території,  які функціонально зв'язані між
собою  і  становлять  єдиний  комплекс, призначений для вироблення
електроенергії,   що   відповідно  до  проектної  документації  на
будівництво є визначеною частиною об'єкта електроенергетики. Черга
будівництва   електричної   станції  може  складатися  з  пускових
комплексів;  {  Статтю  1  доповнено  абзацом  згідно із Законом N
5485-VI ( 5485-17 ) від 20.11.2012 }

     гарантія  походження  електричної енергії - документ, виданий
органом,  уповноваженим  Кабінетом  Міністрів  України,  на  запит
виробника  електричної  енергії,  який  підтверджує, що частка або
визначена кількість електричної енергії вироблена з альтернативних
джерел   енергії   (крім   доменного  та  коксівного  газів,  а  з
використанням   гідроенергії   -  лише  мікро-,  міні-  та  малими
гідроелектростанціями);  {  Статтю  1  доповнено абзацом згідно із
Законом N 5485-VI ( 5485-17 ) від 20.11.2012 }

     надзвичайна   ситуація   в  об'єднаній  енергетичній  системі
України  -  ситуація,  за  якої  виникає  загроза порушення режиму
роботи  об'єднаної  енергетичної  системи  України  або її окремих
частин,  зокрема,  внаслідок  дефіциту  електричної енергії та/або
потужності,   зниження  частоти  нижче  гранично  допустимих  меж,
порушення  режиму  допустимих перетоків і перевантаження мережевих
елементів,  зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до
аварійного  рівня;  { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 5066-VI ( 5066-17 ) від 05.07.2012 }

     допоміжні   заходи  із  забезпечення  сталого  функціонування
об'єднаної   енергетичної  системи  України  -  комплекс  робіт  з
контролю   за   технічним   станом  та  організацією  експлуатації
енергетичного    обладнання,   з   розроблення   та   впровадження
протиаварійних  заходів,  з  розроблення  нормативних  документів,
науково-дослідних  та проектно-конструкторських рішень; { Статтю 1
доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 5066-VI ( 5066-17 ) від
05.07.2012 }

     операційна  безпека  функціонування  об'єднаної  енергетичної
системи   України  -  здатність  об'єднаної  енергетичної  системи
України  забезпечити  її  надійне  функціонування  з  нормативними
показниками  якості  послуг з електропостачання у звичайних умовах
та  в  умовах  надзвичайних ситуацій. { Статтю 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 5066-VI ( 5066-17 ) від 05.07.2012 }

     електропередавальна  організація  -  суб’єкт  господарювання,
який  здійснює  підприємницьку  діяльність  з передачі електричної
енергії  відповідно  до  ліцензії;  {  Статтю  1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 5021-VI ( 5021-17 ) від 22.06.2012 }

     місце   приєднання   (точка  приєднання)  електроустановки  -
існуюча    або    запроектована    межа    балансової   належності
електроустановок  споживача  або  замовника;  { Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 5021-VI ( 5021-17 ) від 22.06.2012 }

     місце    забезпечення    (точка    забезпечення)   потужності
(замовленої  до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних
мережах     електропередавальної     організації,     від    якого
електропередавальна  організація  забезпечує  розвиток електричних
мереж  з  метою  приєднання електроустановки замовника відповідної
потужності  або  приєднання  генеруючих  потужностей;  {  Статтю 1
доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 5021-VI ( 5021-17 ) від
22.06.2012 }

     приєднання  електроустановки  (далі  -  приєднання) - надання
електропередавальною  організацією  послуги замовнику із створення
технічної  можливості  для передачі (прийняття) в місце приєднання
електроустановки  замовника  відповідної потужності до електричних
мереж    електропередавальної    організації    (у    тому   числі
новозбудованих)   електричної   енергії   необхідного   обсягу   з
дотриманням  показників  її  якості  та  надійності;  {  Статтю  1
доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 5021-VI ( 5021-17 ) від
22.06.2012 }

     розвиток  електричних мереж - нове будівництво, реконструкція
або  технічне переоснащення об’єктів електроенергетики; { Статтю 1
доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 5021-VI ( 5021-17 ) від
22.06.2012 }

     стандартне  приєднання  -  приєднання  електроустановки (крім
електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії)
замовника  до  діючих  мереж  електропередавальної  організації на
відстань,  що  не  перевищує  300 метрів по прямій лінії від місця
забезпечення  потужності  до місця приєднання, яке диференціюється
за  ступенями  потужності:  перший  ступінь  -  до 16 кВт включно;
другий  ступінь  -  від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь -
від 50 кВт до 160 кВт включно; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно
із Законом N 5021-VI ( 5021-17 ) від 22.06.2012 }

     ставка  плати  за  стандартне  приєднання  - середнє значення
вартості  послуги з приєднання 1 кВт потужності, що встановлюється
за  диференційованими  ступенями  потужності  на  певний строк для
Автономної  Республіки  Крим,  областей, міст Києва та Севастополя
згідно з методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок
до  електричних  мереж.  {  Статтю  1  доповнено абзацом згідно із
Законом N 5021-VI ( 5021-17 ) від 22.06.2012 }

     Стаття 2. Сфера дії Закону

     Цей Закон  регулює  відносини,  що  виникають  у  зв'язку   з
виробництвом,  передачею,  постачанням  і  використанням  енергії,
державним наглядом  за  безпечним  виконанням  робіт  на  об'єктах
електроенергетики   незалежно   від   форм   власності,  безпечною
експлуатацією енергетичного  обладнання  і  державним  наглядом за
режимами споживання електричної і теплової енергії.

     Стаття 3. Законодавство про електроенергетику

     Відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, постачанням і
використанням   енергії,   регулюються   цим   Законом  та  іншими
нормативно-правовими актами.

     Стаття 4. Особливості регулювання відносин в
               електроенергетиці

     Регулювання відносин  в  електроенергетиці  має  особливості,
визначені  цим  Законом.  Ці  особливості  викликані  об'єктивними
умовами функціонування галузі:
     постійним і   безперервним   збалансуванням   виробництва   і
споживання   електричної   енергії,   для    забезпечення    якого
встановлюється   єдине   диспетчерське   (оперативно-технологічне)
управління об'єднаною енергетичною системою України;
     централізованим         теплопостачанням           споживачів
теплоелектроцентралями  і  котельнями,  які  входять до об'єднаної
енергетичної системи України.

     Стаття 5. Державна політика в електроенергетиці

     Державна політика  в  електроенергетиці  базується  на  таких
принципах:
     державне регулювання діяльності в електроенергетиці;
     створення умов      безпечної      експлуатації      об'єктів
електроенергетики;
     забезпечення раціонального споживання палива і енергії;
     додержання  єдиних  державних норм, правил і стандартів усіма
суб'єктами   відносин,   пов'язаних   з  виробництвом,  передачею,
постачанням і використанням енергії;
     створення умов для розвитку  і  підвищення  технічного  рівня
електроенергетики;
     підвищення екологічної безпеки об'єктів електроенергетики;
     забезпечення захисту прав та інтересів споживачів енергії;
     збереження цілісності та забезпечення надійного і ефективного
функціонування об'єднаної енергетичної  системи  України,  єдиного
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління нею;
     сприяння розвитку  конкурентних відносин на ринку електричної
енергії;
     забезпечення підготовки  кадрів  високої   кваліфікації   для
електроенергетики;
     створення умов для перспективних наукових досліджень;
     забезпечення стабільного фінансового стану електроенергетики;
     забезпечення відповідальності     енергопостачальників     та
споживачів;
     сприяння  розвитку  альтернативної  енергетики  як екологічно
чистої  і  безпаливної  підгалузі  енергетики  шляхом встановлення
"зеленого"  тарифу  та  оплати  електростанціям,  які   виробляють
електричну  енергію  з використанням альтернативних джерел енергії
(крім  доменного  та   коксівного   газів,   а   з   використанням
гідроенергії   -   вироблену   лише   мікро-,   міні-   та  малими
гідроелектростанціями),  всієї виробленої ними електричної енергії
в  повному  обсязі  у  грошовій  формі, без застосування будь-яких
видів   заліків   погашення   заборгованості   із  розрахунків  за
електроенергію.  {  Статтю  5  доповнено абзацом згідно із Законом
N 1812-III ( 1812-14 ) від 08.06.2000; в редакції Закону N 1220-VI
(  1220-17  )  від  01.04.2009;  із  змінами,  внесеними згідно із
Законом N 5485-VI ( 5485-17 ) від 20.11.2012 }

     Стаття 6. Право власності в електроенергетиці

     Об'єкти електроенергетики можуть перебувати у  різних  формах
власності.  Перелік об'єктів електроенергетики,  які не підлягають
приватизації,  затверджується Верховною Радою України за  поданням
Кабінету Міністрів України.

     Приватизація об'єктів      електроенергетики     здійснюється
відповідно до законодавства України про приватизацію.

     У разі  приватизації   об'єктів   електроенергетики   Кабінет
Міністрів  України  за  поданням  Фонду  державного  майна України
приймає рішення про закріплення у державній власності пакета акцій
акціонерних     товариств,     створених    на    базі    об'єктів
електроенергетики.

     Не підлягає  приватизації  майно,  що  забезпечує  цілісність
об'єднаної   енергетичної   системи   України   та  централізоване
диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні і
міждержавні  електричні  мережі,  а  також  майно наукових установ
загальнодержавного значення.

     Стаття 7. Норми, правила і стандарти в електроенергетиці

     Проектування, будівництво,    введення    в     експлуатацію,
експлуатація, виведення з експлуатації об'єктів електроенергетики,
систем  диспетчерського  (оперативно-технологічного)   управління,
інших  об'єктів,  підключених  до  об'єднаної енергетичної системи
України, регламентуються       нормативно-правовими        актами,
обов'язковими для виконання всіма суб'єктами елек

Нагору