Порядок доступу до інфраструктури шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4/10 кВ ПАТ “ЕК “Херсонобленерго”

ПОРЯДОК
доступу до інфраструктури шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4/10 кВ
ПАТ “ЕК “Херсонобленерго”  

I.    Загальні положення

1.1.    З метою дотримання вимог «Правил улаштування електроустановок» при використанні опор ПЛ-0,4/10 кВ, в тому числі для сумісного підвішування мереж зв’язку, Інтернету і кабельного телебачення, встановлення уніфікованих і недискримінаційних правил надання у користування опор ПЛ-0,4/10 кВ, врегулювання взаємовідносин ПАТ “ЕК “Херсонобленерго” з третіми особами при використанні ними опор для потреб телекомунікацій, та з метою запобігання порушення охоронних зон ліній електропередач внаслідок неправомірного розміщення на опорах Товариства майна сторонніх осіб, Товариством визначено Порядок доступу до інфраструктури шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4/10 кВ (ПЛ, ПЛІ, ПЛЗ).
1.2.    У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
Власник/Товариство – ПАТ “ЕК “Херсонобленерго”;
Замовник – організація, що використовує або планує використання опор повітряних  ліній 0,4/10 кВ (ПЛ, ПЛІ, ПЛЗ) для розміщення волоконно-оптичної лінії зв’язку;
Сторони – сумісне найменування Власника та Замовника;
ПЛ 0,4/10 кВ – повітряні лінії передачі електроенергії низької напруги 0,4 - 10 (6) кВ;
ПЛ – повітряна лінія з неізольованими проводами;
ПЛІ – повітряна лінія напругою 0,4 кВ з ізольованими проводами;
ПЛЗ – повітряна лінія напругою 6 (10) кВ виконана з застосуванням захищених  проводів;
ОК – оптичний кабель;
ВОЛЗ – волоконно-оптична лінія зв’язку;
ОКСН – оптичний кабель самоутримуючий, неметалевий;
1.3.    Цей Порядок визначає порядок взаємодії Власника із Замовниками щодо доступу до інфраструктури при розміщенні на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ), а також дії Власника щодо інвентаризації стану та факту використання опор для розміщення ВОЛЗ і відповідні дії при виявленні фактів позадоговірного (неправомірного) користування опорами ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) шляхом розміщення (підвішування) ВОЛЗ без отримання будь-якого попереднього погодження Власника і без технічної та проектної документації.
1.4.    Дія цього Положення поширюються на всі випадки надання можливості розміщення (підвішування) на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4/10 кВ  оптичних кабелів (ОК).
1.5.    Цей Порядок регулює порядок та умови розміщення на опорах ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,4/10 кВ  оптичного кабелю виключно типу ОКСН (оптичний кабель самоутримуючий, неметалевий).
1.6.    Відносини Власника та Замовника по доступу до інфраструктури та  використанню опор ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,4/10 кВ для сумісного підвішування ВОЛЗ оформлюються відповідними договорами.
1.7.    Порядок взаємодії Власника із Замовниками при подальшій експлуатації ними ВОЛЗ та обслуговуванні належних їм мереж врегульовується укладеним між сторонами договорами про використання опор та іншими внутрішніми документами Власника.

2.    Звернення із заявою про можливість надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4/10 кВ ПАТ “ЕК “Херсонобленерго”

2.1.    Замовник, який виявив бажання використовувати опори ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,4/10 кВ для сумісного підвішування волоконно-оптичних ліній зв’язку, має право звернутися із письмовою заявою про свій намір (далі – заява) до Власника на ім’я технічного директора.
2.2.    У заяві Замовником зазначаються:
найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
найменування населеного пункту, найменування вулиць, № будинку для проходження мереж сумісним підвісом;
марка ОК і призначення мереж;
інша інформація та дані, які Замовник вважає за необхідне надати Власнику.
2.3.    До письмової заяви Замовник повинен додати:
копію статуту для юридичних осіб та копії паспорту і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (реєстраційного номеру облікової картки платника податків) для фізичних осіб-підприємців або фізичних осіб;
копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
копії необхідних дозвільних документів (ліцензій, свідоцтв, сертифікатів, повідомлень тощо), які підтверджують право займатись наданням відповідних послуг;
заплановану схему проходження ВОЛЗ із зазначенням орієнтовних початкової та кінцевої точок використання опор Власника;
копію довіреності (або іншого документа в підтвердження повноважень), якщо заява підписана представником Замовника (для юридичної особи).
2.4.    Власник розглядає подану заяву, здійснює перевірку повноти наданої у заяві та доданих до неї документах інформації та у разі невиявлення недоліків надає Замовнику на розгляд проект Договору на  виготовлення та видачу Умов (вимог) на проектування та підвішування волоконно-оптичного кабелю на опори повітряної лінії 0,4/10 кВ (далі – Умови) (Додаток 1 до Порядку) та рахунок на сплату визначених даним договором послуг.  
      У разі виявлення в заяві та/або в доданих до неї документах недоліків, Власник протягом п’яти робочих днів з моменту отримання заяви письмово повідомляє про це Замовника. Якщо недоліки у встановлений термін не будуть усунуті, заява повертається Замовнику.
2.5.    У строк до п’ятнадцяти робочих днів з моменту укладення Договору на виготовлення Умов та сплати відповідного рахунку за визначені ним послуги, Власник:
2.5.1. Розробляє схему проходження ВОЛЗ із зазначенням місця розташування опор.
2.5.2. З’ясовує наявність технічної можливості надання в користування опор ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4/10 кВ  згідно схеми проходження ВОЛЗ.
2.5.3. Визначає необхідність переобладнання власних електричних мереж для можливості надання послуг спільного підвісу.
2.5.4. Надає  Замовнику:
- Умови на проектування та підвішування волоконно-оптичного кабелю на опори повітряної лінії 0,4/10 кВ (ПЛ,ПЛІ, ПЛЗ) встановленої форми (Додаток 2 до Порядку), на підставі яких Замовник забезпечує розробку Проекту підвішування ВОЛЗ на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ (далі – Проект);
- відомості про осіб, які мають право від імені Власника погодити Проект підвішування ВОЛЗ на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ), та про особу, відповідальну за зв’язки із Замовником.
2.6.    Умови набувають чинності з моменту їх видачі Замовнику і є дійсними протягом одного року.
2.7.    Власник має право відмовити Замовнику у видачі Умов в таких випадках:
2.7.1. Наявності простроченої заборгованості Замовника перед Власником відповідно до вимог Порядку, в т.ч. за укладеним раніше між ними договором користування опорами ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,4/10 кВ для сумісного підвішування ВОЛЗ.
2.7.2. Виявлення Власником позадоговірного користування опорами ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,4/10 кВ Замовником (самовільного підвісу) незалежно від моменту виявлення такого порушення та незалежно від наявності укладеного цим Замовником договору/договорів користування опорами.
2.7.3. Ненадання Замовником інформації, необхідної Власнику для його ідентифікації.
2.7.4. У разі виявлення Власником ВОЛЗ Замовника, яку змонтовано з порушенням Умов та/або погодженого проекту.
2.8.    Після отримання Умов Замовник розробляє Проект підвішування ВОЛЗ на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ), виконаний відповідно до вимог «Правил улаштування електроустановок» (ПУЕ), ДБН, СНіП.
      Проект повинен містити інформацію, щодо обсягів необхідних робіт з переобладнання існуючих електричних мереж Власника на яких планується надання послу з спільного підвісу. Проектна організація повинна мати відповідну ліцензію.
      Проект надається Власнику на розгляд та узгодження в 2-х екземплярах, із висновками експертного центру (якщо законодавством передбачено проведення експертизи таких проектів).
    Розгляд та погодження Проекту Власником здійснюється на підставі Договору про надання послуг з погодження Проекту підвішування волоконно-оптичного кабелю на опори повітряної лінії 0,4/10 кВ (Додаток 3 до Порядку), за що стягується плата відповідно до затвердженого кошторису (розрахунку).
2.9.    Загальний строк розгляду Проекту Власником складає 15 робочих днів з моменту укладення Договору про надання послуг з погодження Проекту та оплати послуг з погодження Проекту.
2.10.     Власник розглядає Проект на його відповідність виданим Умовам і, у випадку відсутності зауважень, погоджує його у вигляді підготовленого рішення.
2.11.    У разі виявлення невідповідностей в Проекті Власник повертає Замовнику проект із зазначеними зауваженнями на доопрацювання.
2.12.    На підставі розробленого та погодженого Проекту Власник надає Замовнику на розгляд та підписання Договір відшкодування витрат на переобладнання конструкційних елементів повітряних ліній для створення можливості підвісу лінії ОКСН.  
2.13.     Замовник розглядає та підписує Договір відшкодування витрат на переобладнання конструкційних елементів повітряних ліній для створення можливості підвісу лінії ОКСН (Додаток 4 до Порядку) у строки та у порядку передбаченому чинним законодавством України. У разі не підписання зазначеного Договору або не надання обґрунтованих зауважень до нього, Договір вважається не укладеним.
2.14.     Датою надання можливості розміщення на опорах ПЛ(ПЛІ, ПЛЗ)  волоконно-оптичних ліній зв'язку Замовника вважається дата повного виконання Сторонами умов Договору відшкодування витрат на переобладнання конструкційних елементів повітряних ліній для створення можливості підвісу лінії ОКСН укладеного відповідно п. 2.13 даного Порядку.
2.15.    За допуск на виконання Замовником робіт на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) стягується плата відповідно до затвердженого кошторису (розрахунку) на підставі укладеного між Сторонами  договору про допуск на виконання Замовником робіт в електромережах Власника (Додаток 5 до Порядку), що також включає витрати Власника на організацію технічного нагляду за проведенням робіт, на використання транспорту, на оперативні переключення та інші витрати Власника, пов’язані з наданням Замовнику допуску на виконання робіт на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ).
2.16.    Замовник у встановленому порядку виконує роботи із розміщення (сумісного підвішування) ВОЛЗ (ліній зв’язку, Інтернету, кабельного телебачення) на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4/10 кВ відповідно до погодженого Проекту.
2.17.    Якщо Замовник протягом строку дії Умов не погодив Проект відповідно до виданих Умов, не виконав умови Договору відшкодування витрат на переобладнання конструкційних елементів повітряних ліній для створення можливості підвісу лінії ОКСН, не здійснив заходів із розміщення (підвішування) ВОЛЗ на опорах ПЛ-0,4/10 кВ згідно з Проектом, і не звернувся за укладенням договору про використання опор ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,4/10 кВ для сумісного підвішування ВОЛЗ, зазначені Умови вважаються такими, що втратили чинність.
2.18.    Повторне отримання Умов здійснюється Замовником за загальними правилами, встановленими цим Порядком.
2.19.    Збільшення Замовником кількості опор ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,4/10 кВ для сумісного підвішування ВОЛЗ здійснюється за загальними правилами, встановленими цим Порядком.
2.20.       У разі збільшення кількості ланцюгів ВОЛЗ, але не більше 4-х, на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4/10 кВ, які вже були переобладнані під одноланцюгову мережу ВОЛЗ, Замовником компенсується лише вартість додаткового переобладнання встановлених на опорах ПЛ 0,4/10кВ кронштейнів. При цьому процедура отримання Умов та інших договорів здійснюється Замовником за загальними правилами, встановленими цим Порядком.

 

3.    Основні технічні рішення щодо підвішування ОК на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ)

3.1.    На опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) допускається підвішувати неметалеві самоутримуючі (ОКСН) волоконно-оптичні кабелі зв’язку. У разі підвішування ОК на опорах ПЛ(ПЛІ, ПЛЗ) опори повинні бути розраховані на додаткове навантаження від цих оптичних кабелів.
3.2.    При проектуванні підвішування ОК на діючих ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4/10 кВ повинен  бути виконаний розрахунок реальних механічних навантажень на опори, що створюються з врахуванням їх збільшення за рахунок підвішування  проектованої ВОЛЗ  та  надані рішення щодо забезпечення необхідної стійкості ПЛ (заміна опор, установка підкосів, зменшення прогонів та інше).
3.3.    Вибір діючих ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ), співпадаючих по напряму з трасою ВОЛЗ, повинен  здійснюватися на підставі обстеження цих ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ). При виборі ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) повинні враховуватися технічний стан елементів ПЛ, відповідність опор ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) та їх закріплення у ґрунті додатковим навантаженням, що виникають при підвішуванні ОК, а також можливості забезпечення нормативних значень габаритів до землі і відстаней від ОК до проводів ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ). До проекту повинен додаватися Акт обстеження технічного стану опор, виконаний фахівцями проектної організації за участю персоналу Власника.
3.4.    Місце розташування ОК на опорі ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) відповідного класу напруги вибирається виходячи  із допустимих відстаней від ОК до поверхні землі або інших  інженерних споруд при найбільшій стрілі провисання, приведеній в ПУЕ.
3.5.    ОК на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4/10 кВ слід підвішувати на опорі нижче фазних проводів. При проходженні ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) в населеній місцевості, де є велика кількість перетинів, при улаштуванні яких неможливо забезпечити дотримання допустимих відстаней при підвішуванні ОК нижче  проводів ПЛ( ПЛІ, ПЛЗ), підвішування ОК не допускається.
3.6.    Відстань між проводами ЛЕП 0,4 кВ  ПЛ (ПЛІ) і ОКСН на опорі і в прогоні має бути не меншою ніж 0,4 м.
3.7.    Найменша відстань від ОКНС до фазних проводів на опорі ПЛ (ПЛЗ) 6-10 кВ - не менше 0,6  м.
3.8.    Відстань від ОКСН до поверхні землі в населеній і ненаселеній місцевостях має бути не меншою ніж  5,0 м незалежно від напруги ПЛ.
3.9.    У будь-якому місці прогону відстані між проводами ПЛ і ОКСН та від ОКСН до поверхні землі мають відповідати вимогам ПУЕ.
3.10.    Вузол кріплення ОК до опори має бути розрахованим на підвішування необхідної кількості ОК. Металеві частини вузлів кріплення ОК до опори необхідно заземляти. Опір заземлювального пристрою має бути не більшим ніж 30 Ом.
3.11.    Не дозволяється розміщувати на опорах громіздкі конструкції. Запас ОК в бухтах дозволяється виконувати виключно з використанням каркасу для оптоволоконного кабелю (DLR 600 або аналог).
3.12.    Ділянки ОК з’єднуються спеціальними з’єднувальними муфтами (ЗМ). З’єднувальні муфти повинні встановлюватися, як правило, на анкерних опорах. При неможливості виконання вказаної умови муфта може бути встановлена на проміжній опорі з кріпленням її і ОК до опори з попереднім зміцненням опори тимчасовими відтяжками.
На одній опорі дозволяється встановлювати лише одну ЗМ.  
3.13.    Висота розміщення з’єднувальних муфт на опорах ПЛ повинна бути не менш 5 м від основи опори. На опорах ПЛ при розміщенні на них ЗМ, додатково повинні наноситися постійні знаки - умовне позначення ВОЛЗ та порядковий  номер  з’єднувальної муфти.

4.    Порядок взаємодії сторін при виконанні робіт на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) з сумісним підвішуванням ВОЛЗ

4.1.    Роботи з монтажу та експлуатації ВОЛЗ на діючих ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) 0,4/10 кВ повинні виконуватися з відома Власника ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ)  (окрім обходів і оглядів).   
4.2.    Забезпечення безпечних умов праці, пожежної безпеки та охорони довкілля повинні здійснюватися відповідно до вимог діючих нормативно-технічних документів.
4.3.    Допуск персоналу будівельно-монтажних організацій і організацій, що експлуатують ВОЛЗ до робіт в охоронній зоні ЛЕП повинен здійснюватися відповідно до «Правил безпечної експлуатації електроустановок» та «Правил охорони електричних мереж» 1997.
4.4.    Монтаж ОКСН на ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) 0,4/10 кВ повинен здійснюватися згідно проекту виконання робіт (ПВР), а обслуговування ОК в експлуатації - згідно технологічних карт (ППР).
4.5.    Засоби захисту, що використовуються при виконанні робіт на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ), повинні відповідати вимогам «Правил експлуатації електрозахисних засобів».
4.6.    Механізми, пристосування та інструменти, що використовуються при роботах на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) з ОКСН, повинні  бути справні і застосовуватися відповідно до вимог  Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, вимог інструкцій з охорони праці та інструкцій з експлуатації цих механізмів та  пристроїв.
4.7.    Основні роботи по монтажу ВОЛЗ на діючих ПЛ (ПЛІ,ПЛЗ) проводяться, як правило, з вимкненням лінії. Виконання робіт необхідно узгодити  з районним підрозділом / районом електричних мереж, а також з організаціями-власниками інших ліній, які перетинають ПЛ, на якій виконуються роботи. Для виконання робіт на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ)  необхідно оформити наряд-допуск у встановленому порядку.
4.8.    У ТК (технологічних картах) повинні бути вказані організаційні та технічні заходи щодо забезпечення безпеки при роботі на діючих ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) (позначені місця встановлення захисних заземлень, вказані засоби захисту працівників від ураження електричним струмом та ін.).
4.9.    Наряд-допуск складається відповідальною особою на підставі письмового дозволу працівника у ведені (в експлуатаційному обслуговувані) якого знаходиться електромережа.
4.10.    Роботи на ВОЛЗ, які вимагають відключення ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) і обмеження в подачі електроенергії споживачам,  повинні  виконуватися у терміни планових відключень конкретних ПЛ, що регламентуються відповідними нормативними документами з обов’язковим попередженням споживачів в установленому порядку.
4.11.    Всі роботи на ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) Власника здійснюються із залученням технічного персоналу Власника для технічного нагляду і контролю за проведенням робіт.
4.12.    Для визначення приналежності ВОЛЗ у процесі монтажу необхідно встановлювати в місцях кріплення (підвішування) ОК пізнавальні бірки  розміром 80х80 мм із логотипом (назвою компанії) і номером телефону власника ВОЛЗ. Пізнавальні бірки встановлюються на анкерних опорах та відгалужувальних опорах, а також на кожній третій проміжній опорі.
4.13.    Районний підрозділ, в обов’язковому порядку з виїздом на лінію, перевіряє відповідність монтажу ВОЛЗ Проекту, правильність закріплення бирок та їх ідентифікацію щодо відповідного власника ВОЛЗ (оператора, провайдера), з яким укладається договір (додаткова угода), типу кабелю та кількості задіяних опор відповідно до Проекту.  
4.14.    За відсутності зауважень з боку Власника, закінчення монтажних робіт з  підвісу ВОЛЗ  оформляється двостороннім актом із зазначенням кількості місць кріплення (кількості використовуваних Замовником опор Власника) та протяжності сумісного підвісу, після чого Власник оформлює розпорядження про внесення змін в поопорні схеми і паспорти обладнання відповідно до діючих внутрішніх документів, проводить інструктаж оперативному та оперативно-виробничому персоналу.
4.15.    Про всі технологічні порушення, які виникають на елементах ВОЛЗ Замовник сповіщає Власника ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ).
Роботи з усунення технологічних порушень, які сталися на ВОЛЗ, здійснюються згідно з поданою Замовником заявкою на виведення в аварійний ремонт ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) та з додержанням вимог пунктів 4.7 та 4.12 цього Порядку.


5.    Договір про використання опор повітряних ліній напругою 0,4/10 кВ для сумісного підвішування волоконно-оптичних ліній зв’язку

5.1.    Після виконання Сторонами пункту 4.14 цього Порядку Власник готує договір про використання опор повітряних ліній напругою 0,4/10 кВ для сумісного підвішування волоконно-оптичних ліній зв’язку (Додаток 6 до Порядку)
5.2.     Договір укладається терміном на один рік з можливістю його переукладання за згодою сторін на наступні роки або пролонгації за згодою сторін на наступний рік.
5.3.    Підписаний Власником договір зі всіма додатками передається  для підписання Замовнику. Один примірник підписаного Замовником договору зберігається у районному підрозділі.

6.    Порядок інвентаризації опор ПЛ Товариства та наслідки виявлення фактів позадоговірного користування опорами для підвішування ВОЛЗ

6.1.    Власник у кожному структурному підрозділі (РЕЗіЕМ, ХМЕМ) створює комісію з інвентаризації опор ПЛ Товариства. Склад комісій затверджується наказом Голови Правління за поданням директора технічного.
6.2.    Комісія проводить огляд і інвентаризацію опор ПЛ на постійній основі. Одночасно з проведенням загальної інвентаризації опор на предмет виявлення позадоговірного користування опорами ПЛ для підвішування ВОЛЗ та обладання, комісія проводить перевірку відповідності кількості використовуваних опор умовам укладених договорів.
6.3.    У випадку виявлення факту неправомірного (позадоговірного) розміщення (підвішування) ВОЛЗ на опорах ПЛ Товариства комісія вживає заходів для встановлення особи власника ВОЛЗ.
6.4.    У випадку виявлення факту неправомірного (позадоговірного) розміщення (підвішування) ВОЛЗ на опорах ПЛ Товариства за можливості встановлення особи власника ВОЛЗ, комісія вживає заходів задля виклику представника на місце виявлення порушення для складання Акту про виявлення факту порушення охоронних зон ліній електропередач та безпідставного користування майном Власника шляхом позадоговірного користування опорами ПЛ Товариства (далі – Акт) та його підписання комісією і представником власника ВОЛЗ.
6.5.    Якщо особу власника ВОЛЗ на момент виявлення порушення встановити неможливо або власник ВОЛЗ відмовляється направити свого представника на місце виявлення порушення, або представник відмовляється від підписання Акту, комісія складає та підписує Акт без участі власника ВОЛЗ або його представника.
6.6.    Якщо особу власника неправомірно розміщених ВОЛЗ встановлено, Власник протягом 3 робочих днів з моменту складення Акту направляє такому власнику лист-попередження про необхідність припинення неправомірного користування опорами ПЛ Товариства, демонтажу ВОЛЗ силами власника ВОЛЗ та відшкодування шкоди, заподіяної Власнику, протягом 15днів з дня отримання листа. Цим листом власник ВОЛЗ попереджається про проведення демонтажу неправомірно розміщених ВОЛЗ силами Власника після спливу 15-денного строку з дня отримання листа.
6.7.    Після демонтажу ВОЛЗ, власника яких встановлено, подальші відносини з ним можуть бути врегульовані лише та виключно в порядку та на умовах, передбачених цим Порядком.
6.8.    Якщо особу власника неправомірно розміщених ВОЛЗ не встановлено, Власник протягом 3 робочих днів з моменту складення Акту забезпечує публікацію інформації про факт виявлення позадоговірного користування опорами ПЛ Товариства шляхом розміщення на них ВОЛЗ та попередження про проведення демонтажу неправомірно розміщених ВОЛЗ силами Власника після спливу 30-денного строку з дня публікації,  на своєму веб-сайті та у місцевих ЗМІ. Крім цього, Власник інформує шляхом подання до органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування за місцем безпідставно розміщених та демонтованих ВОЛЗ заяви про знаходження відповідного майна Товариством.
6.9.    Незалежно від підстав неправомірного (позадоговірного) розміщення ВОЛЗ на опорах Власника, вказані ВОЛЗ підлягають демонтажу або силами їх власника (за наявності у його працівників відповідної кваліфікації, після отримання відповідних дозвільних документів та під наглядом співробітників Власника), або Власником з подальшим відшкодуванням витрат в установленому порядку
6.10.    Зі спливом строків, передбачених пунктами 6.6, 6.8 цього Порядку, Власник організовує демонтаж неправомірно розміщених на своїх опорах ВОЛЗ та відповідне зарахування його вартості в рахунок компенсації робіт з демонтажу.
6.11.    Роботи з демонтажу проводяться при обов’язковому попередньому оформленні відповідних дозвільних документів на безпечне виконання робіт.
6.12.    Демонтовані ВОЛЗ пакуються із зазначенням місця демонтажу та опор ПЛ, на яких вони були розміщені. Зберігання демонтованих ВОЛЗ здійснюється на території відповідного структурному підрозділі (РЕЗіЕМ, ХМЕМ) Власника або у третіх осіб на підставі відповідного договору зберігання.
6.13.    Інші понесені Власником витрати, пов’язані з демонтажем та зберіганням неправомірно розміщених на опорах Власника ВОЛЗ, та шкода, заподіяна Власнику внаслідок неправомірного підвішування ВОЛЗ, що не покриваються вартістю демонтованих ВОЛЗ, стягуються з виявленого (ідентифікованого) власника ВОЛЗ в добровільному чи у судовому порядку.

 

Директору Технічному
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»
Гончарову В.Д.

 

 

ЗАЯВА

про можливість надання в користування опор повітряних ліній

напругою 0,4/10кВ ПАТ”ЕК”Херсонобленерго”

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(найменування або П.І.Б. фізичної особи – замовника приєднання)
____________________________________________________________________
(місце знаходження або місце проживання)
____________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)
____________________________________________________________________
(найменування населеннего пункту, найменування вулиць, №будинку для проходження мереж сумісним підвісом)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(марка ОК і призначення мереж)

____________________________________________________________________
(необхідність виготовлення проектних умов , так/ні)
____________________________________________________________________
(банківські реквізити замовника)

____________________________________________________________________
(додаткова інформація та дані, які Замовник вважає за необхідне надати Власнику)

 

    Прошу здійснити комплекс заходів для надання  в користування опор повітряних ліній напругою 0,4/10кВ ПАТ”ЕК”Херсонобленерго”.

     Оплату отриманих послуг гарантую.

 

До заяви замовника додаються:

     1. Копія статуту для юридичних осіб та копії паспорту і довідки про присвоєнняідентифікаційного коду (реєстраційного номеру облікової картки платника податків) для фізичних осіб-підприємців або фізичних осіб.

     2. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

     3. Копії необхідних дозвільних документів (ліцензій, свідоцтв, сертифікатів, повідомлень тощо), які підтверджують право займатись наданням відповідних послуг.

     4. Заплановану схему проходження ВОЛЗ із зазначенням орієнтовних початкової та кінцевої точок використання опор Власника.

     5. Копію довіреності(або іншого документа в підтвердження повноважень), якщо заява підписана представником Замовника (для юридичної особи).

 

 М. П.

 

_________________________                    __________________________

             (підпис)                                                       (П. І. Б.)

 

„___” ____________ 20___ року

 

 

                                                                      Затверджую
                                                                      Директор технічний
                                                                      ПАТ «ЕК» Херсонобеленрго»
                                                                      ________ Гончаров В.Д.
                                                                      «___»______ 201__р.

 

Умови (вимоги) на проектування та підвішування
волоконно-оптичного кабелю на опори  повітряної
лінії 0,4/10 кВ (ПЛ,ПЛІ, ПЛЗ) № ___________

 

1     Найменування об’екту:        _______________
2     Місце розташування об’єкту: відповідно таблиці дислокації.        
    Підстава для проектування:  _________________        
    Замовник: __________________________        
    Стадійність проектування: робочий проект        
    Вид будівництва: реконструкція        
7     Об’єм проектних робіт:        
7.1  Запроектувати сумісний підвіс ВОЛЗ відповідно до дислокації:    

Таблиця дислокації повітряної лінії 0,4кВ:

№ з/п Назва РЕЗ і ЕМ Населений пункт Вулиця Найменування ПЛ Номер приєднання Номера опор Тип опори
1              
2              
...              

Таблиця дислокації повітряної лінії 6,10кВ:

№ з/п Назва РЕЗ і ЕМ Населений пункт Вулиця Найменування ПЛ Найменування (номер) відпайки Номера опор Тип опори
1              
2              
...              

7.2 Виконати механічний розрахунок елементів ПЛ 0,4 кВ и ВОЛЗ згідно вимог ПУЕ п.п. 2.4.10, 2.5.76, 2.5.30-2.5.76, 2.4.76-2.4.81; 2.5.138-2.5.199, з перевіркою дотримання умов їх експлуатації та впливу кліматичних умов при постійних та  змінних навантаженнях, які виникають під тиском вітру та масою ожеледі.
7.3 Витримати стріли підвісу, габарити підвісу ВОЛЗз  дотриманням нормативних відстаней до існуючих мереж згідно п. 2.4.78-2.4.81 ПУЕ. ВОЛЗ розташовувати нижче проводів ПЛ 0,4 кВ з відстанню по вертикалі не менш ніж 0,4 м. У прогоні і на опорі до нижнього проводу ПЛ 0,4 кВ та до поверхні землі у населеній і ненаселеній місцевості не менш ніж 5 м.
7.4 Проектні схеми розташування ВОЛЗ та монтажні відомості прив’язати до диспетчерських найменувань ТП-6,10/0,4 кВ, опор  ПЛ 0,4 кВ, на яких проектується ВОЛЗ із зазначенням довжини. На плані місцевості з поопорною схемою ПЛ 0,4 кВ позначити ділянки ВОЛЗ, що проектуються.
7.5 Проектом передбачити тип та конструктивні особливості використовуємого заземлення елементів кріплення, що використовуються (відповідно до п.п. 2.4.33, 2.4.40, 2.5.127, 2.5.150 ПУЕ-2014).
7.6 Проектом передбачити можливість реконструкції (модернізації, заміни, тощо) конструктивних елементів (передусім спеціальних елементів кріплення, кронштейнів) телекомунікаційної мережі  для забезпечення можливості надання енергопостачальником доступу до подібних послуг іншим провайдерам за їх зверненнями.
8   Умови проектування:
8.1 Район кліматичних умов: у відповідності до вимог п.п. 2.5.30-2.5.63, ПУЕ.
8.2 Тип стійок опор:визначити проектом на підставі розрахунків.
8.3 Тип  ВОЛЗ:  ОКСН
9   Категорія складності об’єкту: технічно нескладний.
10  Вимоги з благоустрію будівельного майданчика: при необхідності — визначити проектом.
11  Вимоги до інженерго захисту територій та споруд: немає.
12  Вимоги до розробки спеціальних заходів по розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище»: немає.
13  Особливі умови: немає.
14  Умови набувають чинності з моменту їх видачі Замовнику і є дійсними протягом одного року.
15  Примітки: ___________________________________________

 

 

Заступник директора технічного
з експлуатації розподільчих мереж                       М.М. Шевченко

Погоджено:
Начальник СРМ                                                        О.М. Дідик

 

XLS
Форма Тех Условий