Встановлення ЛУЗОД або АСКОЕ

Визначення термінів ЛУЗОД та АСКОЕ,
підстави та переваги їх використання.


​​ЛУЗОД (локальне устаткування збору і обробки даних) – улаштована з метою проведення розрахунків за спожиту електричну енергію сукупність засобів обліку, які забезпечують вимірювання, збір, накопичення, оброблення інформації про обсяги і параметри потоків електричної енергії та значення споживаної потужності на окремій площадці вимірювання за відповідними періодами часу та мають інтерфейс дистанційного зчитування даних для роботи у складі автоматизованої системи комерційного обліку.
АСКОЕ (автоматизована система комерційного обліку електричної енергії) – сукупність об’єднаних в єдину систему локального устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД) засобів обліку, каналів передачі інформації та пристроїв приймання, обробки, відображення та реєстрації інформації.
Принципова відмінність ЛУЗОД від АСКОЕ полягає в тому, що Споживач, у якого встановлено ЛУЗОД не має можливості дистанційно переглядати та контролювати дані щодо споживання електричної енергії та потужності. Такою інформацією буде володіти лише ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО", система АСКОЕ компанії збирає інформацію з усіх ЛУЗОД та АСКОЕ своїх Споживачів.

Які переваги отримує Споживач від використання АСКОЕ

 

 • Можливість перегляду даних щодо споживання електричної енергії та потужності в будь-який момент та з будь-якою періодичністю.
 • Можливість здійснення аналізу споживання, прогнозування затрат на електроенергію.
 • Можливість зберігання та надання інформації щодо споживання електричної енергії та потужності в зручному для аналізу вигляді.
 • Можливість самостійно контролювати ліміти споживання електричної потужності в години максимального навантаження енергосистеми.
 • Можливість самостійно контролювати ліміти споживання електричної енергії.


Які споживачі зобов’язані облаштувати свої електроустановки ЛУЗОД або АСКОЕ

Відповідно до п. 3.35 ПКЕЕ:
Діючі об’єкти, (крім багатоквартирних житлових будинків та населених пунктів) з приєднаною потужністю 150 кВт і більше та середньомісячним обсягом споживання за попередні 12 розрахункових періодів 50 тис. кВтг і більше.
Нові об’єкти з приєднаною потужністю 150 кВт і більше та середньомісячним заявленим обсягом споживання електричної енергії 50 тис. кВтг і більше.

Порядок виконання робіт з встановлення ЛУЗОД/АСКОЕ.

1. Споживач звертається до ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" для отримання технічних рекомендацій. Технічні рекомендації видаються на протязі 7 днів з моменту отримання заяви споживача.
2. На підставі отриманих технічних рекомендацій споживач розробляє технічне завдання та звертається до ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" для погодження технічного завдання. Технічне завдання погоджується впродовж десяти днів з дня отримання.
3. Після погодження технічного завдання та проведення його метрологічної експертизи споживач звертається до проектної організації для розроблення проекту.
4. Після розробки проекту споживач звертається до ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" для його погодження. Термін розгляду поданого на узгодження робочого проекту не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів з дня його отримання.
5. За підсумками погодження проекту ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" оформлює технічне рішення  до проекту та надає його споживачу.
6. У разі необхідності споживач звертається до ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" для проведення  параметризації лічильників, які входять до складу системи ЛУЗОД/АСКОЕ. Після оплати рахунку Споживач надає до вікна №3 або № 4 ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" лічильники для  параметризації.
7.  Споживач звертається до підрядної організації для встановлення на його об'єкті лічильників та ЛУЗОД/АСКОЕ.
8. Після виконання монтажних робіт Споживач звертається до ПАТ “ЕК”Херсонобленерго” з запрошенням  до участі в роботі комісії з прийняття ЛУЗОД/АСКОЕ в дослідну експлуатацію.
9. У разі відсутності зауважень, комісією за участю представників ПАТ "ЕК"Херсонобленерго", Споживача та проектної/підрядної організації складається та підписується акт-прийняття обладнання в дослідну експлуатацію.
10. Система ЛУЗОД/АСКОЕ впродовж 1-го місяця проходить дослідну експлуатацію.
11. За зверненням споживача спеціалізована організація проводить державну метрологічну атестацію   ЛУЗОД/АСКОЕ та видає свідоцтво про державну метрологічну атестацію.
12. Споживач звертається до ПАТ “ЕК”ХЕрсонобленерго” з запрошенням  до участі в роботі комісії з прийняття ЛУЗОД/АСКОЕ в промислову  експлуатацію.
13. У разі відсутності зауважень, комісією за участю представників ПАТ "ЕК"Херсонобленерго", Споживача та проектної/підрядної організації складається та підписується акт-прийняття обладнання в промислову експлуатацію.
14. Споживач звертається до ПАТ “ЕК”Херсонобленерго” для внесення змін в договір про постачання електричної  енергії в частини проведення розрахунків на підставі даних, отриманих з ЛУЗОД/АСКОЕ. Споживач надає:

 • Заяву.
 • Копію технічних рекомендацій.
 • Копію погодженого з ПАТ “ЕК”Херсонобленерго” технічного завдання, яке пройшло метрологічну експертизу.
 • Копію технічного рішення до проекту на встановлення ЛУЗОД/АСКОЕ.
 • Копію актів вводу у дослідну та промислову експлуатацію.
 • Свідоцтво про державну метрологічну атестацію системи ЛУЗОД/АСКОЕ.

 

Що необхідно зробити для того, щоб встановити на своєму об’єкті систему ЛУЗОД або АСКОЕ

1.  Відповідно до п. 3.8. ПКЕЕ Споживач подає заяву до  ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" з проханням надати технічні рекомендації щодо облаштування на своєму об’єкті ЛУЗОД/АСКОЕ.


Зразок бланку заяви на надання технічних рекомендацій щодо облаштування ЛУЗОД/АСКОЕ

Технічні рекомендації містять:

 • перелік даних, що передаються до електропередавальної організації;
 • протокол передачі даних;
 • перелік місць установлення засобів обліку;
 • перелік місць установлення комунікаційного обладнання;
 • інформацію про параметри каналів зв'язку, які будуть застосовуватись для обміну даними з ЛУЗОД або АСКОЕ споживача;
 • рекомендації щодо апаратного та програмного інтерфейсу лічильників;
 • граничні показники похибки вимірювання обсягу (кількості) електричної енергії;
 • граничні показники розсинхронізації часу;
 • алгоритм приведення даних вимірювань з лічильників до даних, що будуть використовуватися для проведення комерційних розрахунків;
 • умови спільного використання ЛУЗОД.

Технічні рекомендації можуть бути скориговані в разі введення в дію нових нормативних документів або внесення змін в існуючі нормативні документи, які змінюють вимоги до ЛУЗОД або АСКОЕ.
2. Після отримання від ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" технічних рекомендації, з їх урахуванням Споживачем розробляється технічне завдання для побудови ЛУЗОД або АСКОЕ.
3. Споживач (проектна організація) надає розроблене технічне завдання до ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" . ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" протягом 10 робочих днів з дня отримання розглядає та погоджує його. У разі необхідності доопрацювання технічного завдання ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" надає свої зауваження та рекомендації з посиланнями на нормативні документи.
4. На основі погодженого технічного завдання Споживач (проектна організація) розробляє проект на встановлення ЛУЗОД/АСКОЕ (п. 3.12 ПКЕЕ).
5. Споживач (проектна організація) надає розроблений проект до  ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" у разі розміщення обладнання АСКОЕ (ЛУЗОД) на підстанціях що належить компанії. ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" протягом 15 робочих днів з дня отримання розглядає та погоджує його. У разі необхідності доопрацювання проекту ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" надає свої зауваження та рекомендації з посиланнями на нормативні документи.
6. Придбання обладнання та матеріалів (лічильники, обладнання передачі даних, клемні колодки, спеціалізовані шафи, кабельна продукція), а також проведення робіт з влаштування ЛУЗОД/АСКОЕ здійснюється Споживачем самостійно та за власні кошти. Роботи з влаштування ЛУЗОД/АСКОЕ виконуються підрядною організацією.
7. Перед встановленням лічильників електроенергії, вони мають пройти процедуру  параметризації в ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". Для цього Споживач повинен звернутись з заявою до віконця №3 або №4  ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" для укладання договору на параметризацію лічильника.
8. Роботи з параметризації лічильників проводяться за адресою: вул Пестеля, 5 у Метрологічній службі ПАТ “ЕК”Херсонобленерго”
З собою потрібно мати:

 • лічильники;
 • паспорти лічильників.

9. Для внесення змін до договору про постачання електроенергії в частині встановлення ЛУЗОД/АСКОЕ споживач надае до ПАТ “ЕК”Херсонобленерго” наступні документи:

 • Заяву про внесення змін до договору про постачання електроенергії.
 • Копію технічного завдання та проекту на встановлення ЛУЗОД/АСКОЕ, погоджених з ПАТ “ЕК”Херсонобленерго”.
 • Данні про лічильники електроенергії.

10. Після завершення робіт по влаштуванню ЛУЗОД/АСКОЕ Споживач (проектна або монтажна організація) складає акт прийняття в дослідну експлуатацію.

Для введення обладнання в дослідну експлуатацію Споживачу потрібно надати до  ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

1. Заяву на погодження акту прийняття в дослідну експлуатацію

Зразок заяви на погодження акту прийняття в дослідну експлуатацію

2. Акт прийняття в дослідну експлуатацію

Бланк Акту вводу в дослідну експлуатацію

 

ЛУЗОД/АСКОЕ Споживача вводиться в дослідну експлуатацію за умов:

 • Споживачем (проектною організацією) розроблено та погоджено з ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" проектну документацію на ЛУЗОД/АСКОЕ (технічне завдання, проект);
 • типи та місця встановлення приладів обліку, параметри вимірювальних трансформаторів відповідають погодженій проектній документації (технічне завдання, проект);
 • ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" має регламентований віддалений доступ до читання первинної бази даних лічильників.

Дослідна експлуатація встановленого обладнання проводиться протягом 1 місяця від дати його встановлення.

11. Протягом дослідної експлуатації ЛУЗОД/АСКОЕ Споживач (проектна або монтажна організація) мають провести державну метрологічну атестацію системи (п.3.14 ПКЕЕ). Такі послуги надає ГП "Херсонстандартметрологія" або організація, яка має право на виконання таких робіт. Копію свідоцтва про державну метрологічну атестацію ЛУЗОД/АСКОЕ Споживач має надати до  ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" .
12. У разі зміни місць встановлення розрахункового обліку Споживача, він протягом терміну дослідної експлуатації ЛУЗОД/АСКОЕ має внести відповідні зміни до договору про постачання електричної енергії. Для цього необхідно звернутися до  ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО".
13. Після проходження державної метрологічної атестації ЛУЗОД/АСКОЕ Споживач (проектна або монтажна організація) складає акт прийняття в промислову експлуатацію.

Для введення обладнання в промислову експлуатацію Споживачу потрібно надати до  ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"


1. Заяву на погодження акту прийняття в промислову експлуатацію


Зразок заяви на погодження акту прийняття в промислову експлуатацію


2. Акт прийняття в промислову експлуатацію ЛУЗОД/АСКОЕ


Бланк акту вводу в промислову експлуатацію


3. Свідоцтво про метрологічну атестацію
4. Ксерокопію акту введення в дослідну експлуатацію


​ЛУЗОД/АСКОЕ Споживача вводиться в промислову експлуатацію за умов:

 • ЛУЗОД/АСКОЕ Споживача прийнята в дослідну експлуатацію (відповідний Акт погоджений ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО");
 • розрахункова схема обліку Споживача за договором про електропостачання відповідає погодженій проектній документації (технічне завдання, проект);
 • проведена державна метрологічна атестація ЛУЗОД/АСКОЕ;
 • Споживачем укладено додаткову угоду до договору про постачання електричної енергії «Щодо використання ЛУЗОД/АСКОЕ Споживача»;
 • ПАТ "ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" має сталий регламентований віддалений доступ до читання первинної бази даних лічильників протягом терміну дослідної експлуатації ЛУЗОД /АСКОЕ Споживача.

Прийняті в промислову експлуатацію ЛУЗОД/АСКОЕ використовуються для проведення комерційних розрахунків з Споживачами.

 

DOC
Зразок бланку заяви на надання технічних рекомендацій щодо облаштування ЛУЗОД/АСКОЕ

DOC
Зразок заяви на погодження акту прийняття в дослідну експлуатацію

DOC
Бланк Акту вводу в дослідну експлуатацію

DOC
Зразок заяви на погодження акту прийняття в промислову експлуатацію

DOC
Бланк акту вводу в промислову експлуатацію

Нагору